Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2020

"Ζητώ τας προσευχάς όλων σας. Έχετε οι πάντες την στοργή, την αγάπη και την ευλογία μου"....


Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλίνικου με την συμπλήρωση 10ετούς Ποιμαντικής Διακονίας


Αγαπητά μου παιδιά, την 1ην Ιανουαρίου τρέχοντος έτους (1988) συμπληρώθη δεκαετία από της ευδοκίας και χάριτι Θεού εκλογής μου ως Μητροπολίτης Πειραιώς, την δε 5η Φεβρουαρίου από της ενθρονίσεως και εγκαταστάσεως μου στον Πειραιά. Δοξολογώ και ευγνωμονό τον Κύριο, που με ηξίωσε επί ολόκληρον πλέον δεκαετίαν να διακονήσω και ποιμάνω τον ευσεβή και ευγενή λαόν του Πειραιώς και να αναλώσω όλες μου τις δυνάμεις με αγάπην ανυπόκριτον δια την ψυχικήν οφέλειαν του. ως Μητροπολίτης Πειραιώς ηγωνίσθημεν με όλες μας τις δυνάμεις δια την πνευματικήν ωφέλειαν Κλήρου και Λαού, που η αγαθότης του Θεού μας ενεπιστεύθη. Δεν εφήσθημεν κόπων και θυσιών. Ημέρα και νύκτα ζήσαμε και ζούμε με την αγωνία της πληρεστέρας προσφοράς προς την Εκκλησία. Ηγαπήσαμε και αγαπώμεν υπερβαλλόντως ολόκληρον το ποίμνιο μας. Αγκαλιάσαμε με πατρικήν στοργήν τους πάντες. Προσεπαθήσαμεν να είμεθα παντού παρόντες και η Εκκλησία να έχει πάντοτε μιαν ζώσαν παρουσίαν. Διηκονίσαμεν το Άγιον Θυσιαστήριον και προσεφέραμεν το μυστήριον της Θείας Ευχαριστίας υπέρ του λαού μας καθ’ εκάστην Κυριακήν και εορτήν. Εκηρύξαμεν τον λόγον του θεού που είναι φως, αλήθεια και ζωή, πλειστάκις της εβδομάδος καθ΄όλην την διαρρεύσασαν δεκαετίαν. Ηγωνίσθημεν, με την βοήθεια της Θείας Χάριτος, δια την πνευματικήν και ηθικήν αφύπνισιν των νέων μας. Εμοχθήσαμεν δια την ποιοτικήν και πνευματικήν ανύψωσιν του ιερού Κλήρου μας. Περιέβαλλον με στοργή και αγάπη τους Ιερείς και Διακόνους μας και οσάκις εξαναγκάσθημεν – ελαχίστας φοράς, επιτελούντες καθήκον και υποχρέωσιν επισκοπικήν – να χρησιμοποιήσωμεν και την ράβδον της παιδεύσεως προς σοφρονισμόν ή και αποκοπήν σεσηπότων, το εκάναμεν με πόνο και οδύνη ψυχής.Ενδιαφέρθημεν δια πάσαν υλικήν ανάγκην πονεμένων αδελφών μας και προσεπαθήσαμεν να δώσωμεν παρηγοριά και ανακούφισιν σε κάθε πονεμένη καρδιά, που εζητούσε την βοήθεια μας. Περιεβάλλομεν με στοργήν τους έχοντας ανάγκη γέροντας, ιδρύσαντες πολλαπλά συσσίτια γερόντων και Ίδρυμα Προστασίας Υπερηλίκων. Εμερινήσαμεν δια την σωστήν επιμόρφωσιν γονέων με τας Σχολάς Γονέων, τας οποίας ιδρύσαμε. Προσπαθήσαμε δια διαλέξεων προς εκπαιδευτικούς, επιστήμονας και φοιτητας, ως και δια πλειάδος βιβλίων, καρπού του συγγραφικού πόνου μας, να επηρεάσωμεν υπερ της πίστεως και της Εκκλησίας τους διανοούμενους του ποιμνίου μας. Και γενικώς εξεδαπανήσαμεν, με την χάριν και την βοήθεια του Κυρίου δια την διοργάνωσιν και ανάπτυξιν του όλου ποιμαντικού έργου της Ιεράς Μητροπόλεως μας και την χειραγώγισιν των πιστών μας εις τον δρόμον του Κυρίου. Και οι τρείς δήμοι μας – Πειραιώς, Ρέντη και Δραπετσώνος – είναι μάρτυρες της αγάπης μας.


Αλλά ηγωνίσθημεν με την χάριν του Κυρίου και διά τα ευρύτερα εκκλησιαστικά προβλήματα του καιρόυ μας και δεν υπεστείλαμεν την σημαίαν του επισκοπικού μας καθήκοντος, αδιαφορούντες δια κινδύνους και απειλάς. Ταύτα πάντα με την χάριν και την δύναμιν του Θεού εν καθαρώ τω μαρτυρίω της συνηδήσεως ημών. Είμαθα ευχαριστημένοι από την ευσέβειαν και ανταπόκρισιν του λαού μας στο όλο ποιμαντικόν έργο της τοπικής μας Εκκλησίας. Μαζί μας εμόχθησαν ιδιαιτέρως στενοί συνεργάτες μας κληρικοί, πνευματικά μας τέκνα, τους οποίους ευγνωμονώ δια τους κόπους και τας καθημερινάς θυσίας των, δια την καλήν διοργάνωσιν της ποιμαντικη΄ς προσφοράς της Μητροπόλεως μας και την ψυχικήν ανακούφισιν την οποίαν μου προσέφεραν. Ήδη η πρώτη δεκαετία της ποιμαντικής μας διακονίας στον Πειραιά επεσφραγίσθη με την χάριν του Θεού. πόσον χρόνον θα μας αφη΄σει ακόμα ο Κύριος εις την ζωήν, μόνον η αγαθότης Του γνωρίζει. Ό,τι χρόνον όμως ζωής μας παραχωρήσει η ευδοκία και ευσπλαχνία του Θεού θα συνεχίσωμεν με όλας μας τας πτωχάς δυνάμεις, με την χάριν του Κυρίου, την ποιμαντικήν μας προσφορά και την διακονίαν του ευσεβούς πειραικού λαού μας, του οποίου Ποιμένα και Επίσκοπο μας κατε΄στησε ο Κύριος. Ζητώ τας προσευχάς όλων σας. Έχετε οι πάντες, κλήρος και λαός, την στοργήν, την αγάπη και την αρχιερατική ευλογία μου. Δέομαι ταπεινώς του Κυρίου, όπως σκέπει πάντας, φρουρεί, αγιάζει και προστατεύει ολόκληρον τον Κλήρον και τον πειραικό λαό μας, όπως μας διατηρεί εν ενότητι και ευλογεί και προάγει το έργο της Ιεράς Μητροπόλεως μας. Ο Θεός να είναι πάντοτε μαζί σας.

Με ολήν μου την αγάπην
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΣΑΣ
Ο ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ 


Από την εφημερίδα ΠΕΙΡΑΪΚΉ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, Φεβρουάριος 1988, αριθμός φύλλου 89 

Επιμέλεια: Κώστας Ζουρδός

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου