Τρίτη 26 Φεβρουαρίου 2013

ΠΩΣ Η ΤΟΥΡΚΙΑ "ΕΞΑΦΑΝΙΖΕΙ" ΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ!

altΤι συμβαίνει με την Τουρκία ,την υφαλοκρηπίδα και πόσο αποτελεσματική είναι η ελληνική αντίδραση; Πολλές μπορεί να είναι οι “αναγνώσεις” και οι απόψεις που εκφράζονται.Ωστόσο όπως προκύπτει από μια ανάλυση της έμπειρης σ΄ αυτά τα θέματα δημοσιογράφου Κύρας Αδάμ ,η εληνική αντίδραση δεν ήταν αυτή που θα έπρεπε.Όταν μάλιστα η Τουρκία ...εξαφανίζει το Καστελόριζο!

Γράφει η Κύρα Αδάμ σε άρθρο της στην εφημερίδα η Ελλάδα σήμερα:

“Στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο -ενημέρωση του ΟΗΕ-περιορίστηκε η αντίδραση της ελληνικής κυβέρνησης στην προκλητική απόφαση της Τουρκίας (124/18 Φεβ 2013) να εξουσιοδοτήσει την κρατική τουρκική εταιρεία ενεργειακών πόρων TRAO για τρίμηνη έρευνα υδρογονανθράκων.
Η «Ε» αποκαλύπτει τις δύο περιοχές της τουρκικής έρευνας που φαίνονται στον χάρτη, νότια της Ρόδου, Μεγίστης και Στρογγυλής και νοτιοανατολικά της Καρπάθου και της Κρήτης. Στις ίδιες αυτές περιοχές, η Τουρκία διεξήγαγε ΙΟήμερες έρευνες και στις 27 Απριλίου 2012.
altΜε τις έρευνες αυτές, οι οποίες αποτελούν την 8η κατά σειρά ανάθεση στην TRAO και την 62η στο σύνολο από το 1978, η Τουρκία προσπαθεί με πολιτική νομιμοποίηση της παρανομίας της να κατοχυρώσει σε αυτήν την περιοχή δικαιώματα τουρκικής ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

Με την περιοχή 5033 (όπως φαίνεται στον χάρτη) η Τουρκία εξαφανίζει από τον χάρτη της ελληνικής επικράτειας το Καστελόριζο (Μεγίστη) και τη Στρογγύλη, επικαλύπτοντας τα νησιά αυτά με την τουρκική υφαλοκρηπίδα ή ΑΟΖ. Με άλλα λόγια, η Tουρκία όχι μόνον θεωρεί ότι τα vnσιά αυτά δεν έχουν ΑΟΖ, αλλά ούτε και χωρικά ύδατα και έτσι τα καθι στά... ανύπαρκτα. Δι' αυτού του τρόπου υποστηρίζει και εφαρμό ζει πλήρως τις δηλώσεις του Τούρκου ΥΠ.ΕΞ. το 2010 στην Αθήνα, σύμφωνα με τις οποίες η περιοχή του Καστελόριζου απο τελεί πολιτικό θέμα ανάμεσα στην Ελλάδα και την Τουρκία.

Με τη δεύτερη περιοχή 5034, η οποία φτάνει μέχρι τα όρια της ΑΟΖ της Αιγύπτου, η Τουρκία επιχειρεί να κατοχυρώ σει τον ισχυρισμό της ότι δεν μπορεί να γίνει οριοθέτηση με ταξύ Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύ πτου, χωρίς τη συμμετοχή της Τουρκίας που απαιτεί για τον εαυτόν της ένα μεγάλο κομμάτι της ελληνικής και κυπριακής ΑΟΖ .
Στην πράξη, δηλαδή, η Τουρκία έχει ήδη σπάσει μονο μερώς την ελληνοτουρκική συμ φωνία των διαπραγματεύσεων με τις διερευνητικές επαφές Αθήνας - Άγκυρας και μέσω των ερευνών της επιχειρεί να «επι βάλει» μονομερώς τουρκική υφαλοκρηπίδα και ΑΟΖ, η οποία δεν έχει συμφωνηθεί διμερώς ή με διεθνή απόφαση.

Η ελληνική κίνηση να «ενη μερώσει» τον ΟΗΕ γι' αυτές τις βίαιες επιθετικές πράξεις της Τουρκίας σε βάρος της ελληνικής κυριαρχίας, φανερώνει μια μεγάλη «αυτοσυγκράτηση» της κυβέρνησης και μια εμφανή αναδίπλωση της στις προηγού μενες βαρύγδουπες, αλλά μη ρεαλιστικές εξαγγελίες περί «ανακήρυξης» της ελληνικής ΑΟΖ - έννοια και πρακτική που δεν υπάρχει στο Δίκαιο της θά λασσας.

Την ίδια μέρα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Τουρκία ανακοίνωσε τις έρευνες στις δύο αυτές περιοχές την ίδια ημέρα κατά την οποία ο πρό εδρος της Γαλλίας κ. Ολλάντ δή λωνε ότι στηρίζει τις ελληνικές θέσεις γιά τα φυσικά κοιτάσματα στην ΑΟΖ. Λίγες ημέρες νωρίτε ρα η Ουάσινγκτον με τον απεσταλμένο υφυπουργό Εξωτερι κών της έκανε γνωστό με όλους τους ανεπίσημους τρόπους, «χρησιμοποιώντας» μάλιστα και την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι δεν καλοβλέπει μια μονομε ρή κίνηση της Αθήνας την ΑΟΖ, λόγω αντιδράσεων της Τουρ κίας.

Η Ουάσινγκτον, όμως, δεν έδωσε καμιά ανάλογη «συμβου λή» και στην Άγκυρα, η οποία εξήγγειλε τις παράνομες έρευ νες της. Έτσι, ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς θα βρισκό ταν, ενδεχομένως, μπροστά σε μια πλήρη εξέλιξη των τουρκι-κών ερευνών κατά τη μετάβαση του στην Άγκυρα στις αρχές Μαρτίου, χωρίς περιθώριο να αντιδράσει επιτόπου.

Σε πρακτικό επίπεδο, η ελληνική «ενημέρωση» του ΟΗΕ δεν προσθέτει τίποτα, αφού ο ΟΗΕ έχει ήδη ενημερωθεί για τις πε ριοχές της τουρκικής έρευνας από τις NAVTEX (ναυτικές αναγ γελίες) που υποχρεωτικώς εκδί δει η Τουρκία πριν από την έναρ ξη των ερευνών.

Έτσι ενώ η Αθήνα ενημερώ νει τον ΟΗΕ για τις παράνομες κινήσεις της Άγκυρας σε περιο χές που περιλαμβάνουν και ελ ληνική κυριαρχία, εν τούτοις δεν καταγγέλλει στον ΟΗΕ την Τουρκία για τις ενέργειες της αυτές. Μια τέτοια κίνηση θα οδηγούσε πιθανότατα τις δύο χώρες στη διαιτησία υπό την αιγίδα των Η.Ε. Τη διαιτησία, όμως, υπό τον ΟΗΕ αλλά και την προσφυγή στο Διε θνές Δικαστήριο της Χάγης, η Τουρκία την αποφεύγει μέχρι στιγμής όπως ο διάβολος το λι βάνι.

Αντιθέτως, μένει προσκολλημένη σε διάφορες μορφές διερευνητικών.ελληνοτουρκι-κών διαπραγματεύσεων από το 1978 με στόχο να κερδίσει χρό νο και να δημιουργήσει κεκτημέ να σε βάρος της Ελλάδας, η οποία, ύστερα από τόσες δεκαε τίας, εξακολουθεί να εμφανίζε ται ανέτοιμη να αντιμετωπίσει το μείζον αυτό εθνικό θέμα.

«Φορτώνει»

Κατά τον χρόνο των ελληνο τουρκικών διαπραγματεύσεων η Τουρκία προσπαθεί, φορτώνον τας στο «καλάθι» και άλλα συνα φή θέματα (περιοχή SAR, ζώνη αλιείας, γκρίζες ζώνες) που επηρεάζουν την οριοθέτηση της ΑΟΖ, να κατοχυρώσει δικαιώμα τα ώστε όταν έρθει «το πλήρωμα του χρόνου» να πετύχει μια ευ νοϊκή γι' αυτήν απόφαση Διε θνούς Δικαστηρίου.
Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι σε επίσημες ιστοσελίδες της προβάλλει κατά κόρον την πρόσφατη απόφαση του Δικαστηρίου της Χάγης για τα Νησιά των Φιδιών στη Μαύρη θάλασσα, στο όριο της ΑΟΖ Ρουμανίας-Ουκρανίας, τα οποία καίτοι ανήκουν στην Ου κρανία στερήθηκαν χωρικών υδάτων και υφαλοκρηπίδας, προς όφελος της Ρουμανίας.

Η απάντηση της Toυρκίας στην ελληνική διαμαρτυρία

Άμεση ήταν η αντίδραση της Τουρκίας στο ελληνικό διάβημα-ενημέρωση στον ΟΗΕ για τις παράνομες κινή σεις της Άγκυρας μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα. Με χθεσινή ανακοί νωση το τουρκικό υπουργείο Εξωτερι κών αναγγέλλει ότι και η Άγκυρα θα προχωρήσει στις «κατάλληλες κινή σεις» στον ΟΗΕ για να απαντήσει «στους ισχυρισμούς της Ελλάδας για την υφαλοκρηπίδα στην Ανατολική Μεσόγειο».

Το τουρκικό ΥΠ.ΕΞ. επιμένει από την πλευρά του ότι οι ισχυρισμοί της Ελλάδας δεν έχουν βάση στο Διεθνές Δίκαιο και επικαλείται τις άδειες (σ.σ.: ερευνών και χαρτογράφησης βυθού) που έχει δώσει η τουρκική κυβέρνηση στην κρατική εταιρεία TRAO, για να υποοτηρίξει ότι η Τουρκία έχει κυριαρχικά δικαιώματα για εξορύξεις και εκμετάλλευση φυσικών πόρων στην Ανατολική Μεσόγειο. Σημειώνει ακόμη ότι το θέμα της υφαλοκρηπί δας βρίσκεται σε διμερή διαπραγμά τευση με την Ελλάδα, η οποία θα εξακολουθήσει.”

onalert.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου