Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024

Μακαριστός Γέροντας Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος τα δέκα πρώτα χρόνια της ποιμαντικής του Διακονίας στον Πειραιά, 1978 – 1988…..Β! Μέρος

 

Ο Μακαριστός Γέροντας Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος ως πρώτη προτεραιότητα της αρχιερατικής του διακονίας έθεσε την ανασύσταση της τοπικής Εκκλησίας και της ανάδειξης άξιων κληρικών και της επιμορφώσεως αυτών. Χαρακτηριστικά στον ενθρονιστήριο λόγο του αναφέρει για την Εκκλησία:

«Η Εκκλησία δεν είναι ουραγός της ζωής. Είναι πρωτοπόρος. Δεν ανήκει εις τον υλικόν του μουσείου, αλλ’ εις την ζώσαν πραγματικότητα. Δεν είναι δια να θάπτη μόνον τους νεκρούς, αλλά, κυρίως, δια να ρυθμίζει και εξωραΐζη και εκπολιτίζη την ζωήν των ανθρώπων. Η αποστολή της και το έργον της ταυτίζονται με την αποστολήν και το έργον  του Θεανθρώπου ιδρυτού της. εντεύθεν έργον της Εκκλησίας είναι να κατευθύνη την ζωήν των ανθρώπων, να καλλιεργεί χρηστούς χαρακτήρας, να εξανθρωπίζη τον άνθρωπον, να δημιουργεί υγιή βιώματα, να εμπνέει την αρετήν, να αναπτύσσει την ορθόδοξων ευσέβειαν, να φωτίζει τον νουν των ανθρώπων, με την μοναδική ακτινοβολούσα σοφίαν του Ευαγγελίου, να σώζει ψυχάς, να οδηγεί προς τον ουρανό έργον επίσης της Εκκλησίας είναι να υποδεικνύει το αληθώς δέον, να ενθαρρύνει την αξιοκρατίαν, να μέμφεται την ποικίλην αδικίαν, να στηλιτεύει την κακοήθειαν, να διδάσκει την αγάπην. Εν μία λέξει αποστολή της Εκκλησίας είναι η εν Χριστώ λύτρωσις και σωτηρία του εν τω κόσμω ζώντος ανθρώπου. 

Την αποστολήν ταύτην έχων προ οφθαλμών και θαρρών επί την χάριν και ενίσχυσιν του Θεού, φιλοδοξώ να καταστήσω την Ι. Μητρόπολιν ταύτην ένα πνευματικό εργαστήριων όπου και ο γραπτός και ο προφορικός θείος λόγος θα καλλιεργηθεί, η θεία λατρεία θα τονωθεί, τα όπλα του Πνεύματος θα αξιοποιηθούν προς καθαίρεσιν οχυρωμάτων, και η εκκλησιαστική δραστηριότης θα εξαπλωθεί δια να αγκαλιάσει πλούσιους και πτωχούς, άρχοντας και αρχόμενους, εργάτας του πνεύματος και εργάτας του μόχθου. Ανοίγουμε τα χέρια μας δια να κλείσωμεν εις τας αγκάλας μας όλους, ει δυνατόν, τους ανθρώπους της Επαρχίας ταύτης. Και εκείνους που τιμούν τον Θεόν, και εκείνους που τον αρνούνται, χωρίς με τούτο να παύουν να είναι παιδιά Του και αδελφοί μας. Και εκείνους που τον λατρεύουν, και εκείνους που τον λοιδορούν. Δια την Εκκλησία όλοι οι άνθρωποι, δίκαιοι και άδικοι, σώφρονες και πλανεμένοι, ενάρετοι και αμαρτωλοί είναι παιδιά της. Χωρίς διακρίσεις, λοιπόν, θα ανοίξουμε προς όλους διάπλατα τας πύλας της Εκκλησίας, θα διαλεχθώμεν με τους αντιρρησίας και αμφισβητίας, θα κύψωμεν με στοργήν επάνω εις την χρυσήν μας ελπίδα, την νεολαίαν, δια την οποίαν έχομεν ιδιαίτερον ενδιαφέρον. Θα αγρυπνήσωμεν δια την περιφρούρησιν της οικογένειας, που διέρχεται δεινήν κι επικίνδυνον ηθικήν κρίσιν και σείεται εκ θεμελίων. Θα ενδιαφερθώμεν δια το πολιόν γήρας, θα αγκαλιάσωμε τους εργάτας θα πονέσωμε με τους πονούντας, θα κλαύσωμε με τους κλαίοντας. Ο καλός ποιμήν, οφείλει να επαναλαμβάνη μυριάκις τον προφητικόν λόγον: «το απολωλός ζητήσω και το πλανώμενον επιστρέψω, και το συντετριμμένον καταδύσω και το εκλειπόν ενισχύσω και τον ισχυρόν φυλάξω και βοσκήσω αυτά μετά κρίματος» (Ιεζ. 34, 16). Οι λόγοι ούτοι έστωσαν το σύμβολον της αρχιερατικής μου αποστολής. Και νυν, ας μοι επιτραπή, να απευθυνθώ ειδικώς προς τον ευαγή Ιερόν Κλήρον μου». 

 

Και απευθύνθηκε στον ιερό κλήρο της Μητροπόλεως με πολύ αγάπη λέγοντας:

«Άνδρες αδελφοί και πατέρες» είμαι από σήμερον εν μέσω υμών ως πατήρ φιλόστοργος και προστάτης θερμότατος. Θέλομεν οι πάντες Κλήρον ευλαβή και εμπνευσμένον. Όχι επαγγελματίαν, αλλά εργατικόν, ιεραποστολικόν, ανιδιοτελή, αφιλάργυρον, ειλικρινώς αφοσιωμένων εις την Εκκλησίαν. Τοιούτους σας θέλω εγώ. Αγίους και τελείους, κατηρτισμένους και εν μηδενί λειπομένους. Καλώς Προϊσταμένους των οικών σας και των ενοριών σας. Έχετε οικογενείας και ανάγκας υλικάς. Δεν τας αρνούμεθα ούτε τας αγνοώ. Ειθυμώ να ζήτε αξιοπρεπώς. Και ο λαός μας το θέλει αυτό. Και εγώ μεν προσωπικός θα συνεχίσω την έως τώρα σταθερόν γραμμήν μου. Ουδέποτε έλαβον τι πλέον του μισθού μου, «αργυρίου ή χρυσίου ουδενός επεθύμησα». Το αυτό θα εξακολουθήσω πράττων και εφεξής. Παντού θα είμαι παρών τελείως δωρεάν. Σεις όμως δικαιούσθε να πορίζεσθε τα προς το ζην αναγκαία εκ της Εκκλησίας. Όμως δεν θα ευνοήσω τον πλουτισμόν και δεν θα ανεχθώ το πνεύμα του επαγγελματισμού, το οποίον κρημνίζει συνειδήσεις και διασύρει εν τω συνόλω του, όλως αδίκως, το ιερόν σώμα των Κληρικών μας. Η Ιεροσύνη είναι προσφορά, είναι σταυρός, είναι θυσία. Και προέχει το πνευματικόν του υλικού συμφέροντος. Ο Επίσκοπος σας με αυτάς τας αρχάς ζη, και επιθυμία του είναι και σεις να έχετε το αυτό βίωμα. Ας γνωρίζουν οι ευλαβέστατοι κληρικοί της Ιεράς Μητροπόλεως μας, ότι μεγάλως εκτιμώ την ιεραποστολικήν των δραστηριότητα, την ποιμαντικήν των δράσιν, την καλήν, περί Ιησού Χριστού, μαρτυρίαν την οποίαν καθημερινώς δίδουν. 


Οι καιροί σήμερον είναι δύσκολοι. Ό,τι άλλοι κρημνίζουν, ημείς οφείλομεν να οικοδομώμεν και τας πληγάς να επουλώνωμεν, και την ελπίδα να συντηρώμεν δι’ ένα αύριον καλύτερον από το σήμερον. Παρήλθεν η εποχή, κατά την οποίαν και μόνη η θέα μας προξενεί σεβασμόν και αναγνώρισιν. Σήμερον θα τιμηθώμεν από τους χριστιανούς μας, μόνον εάν τιμήσωμεν την αποστολήν μας, μόνον εάν ως θρόνον μας έχομεν τας καρδίας των, μόνον εάν η ζωή μας είναι συνεπής προς τας αρχάς μας. Άλλως θα παραμερισθώμεν και θα περιφρονηθώμεν όχι μόνον ημείς, αλλά και το μήνυμα, του οποίου είμεθα φορείς. Εργασθήτε, λοιπόν, με φιλοτιμίαν, με πίστιν και με συνέπεια. Εργασθήτε, επί πλέον, με τρόπον σύγχρονον και όχι απηρχαιωμένον. Θέσατε τον παλαιόν οίνον εις ασκούς νέους. αποδείξατε ότι η θρησκεία δεν είναι όπιον του λαού, αλλά είναι η ζωτική του εντελέχειαν. Με καλούς Κληρικούς θα έλθη η αναγέννησις, η άνοιξις και η καρποφορία. Επιθυμία μου, επί πλέον, είναι οι Κληρικοί μου να αισθάνονται ότι ζουν εντός του πνεύματος της εν Χριστώ ελευθερίας, αναστρεφόμενοι εν απλότητι μετ’ αλλήλων και μετ’ εμού, μη στενάζοντες και μη γλωσσαλγούντες. Εφ’ όσον θα είναι αφοσιωμένοι εις τα ποιμαντικά των καθήκοντα και θα διατηρούνται μακράν εκδηλώσεων ασυμβιβάστων προς το μέγα λειτούργημα των, ας είναι βέβαιοι ότι εν τω προσώπω μου θα εύρουν όχι μόνον αγάπης αντίδοσιν αλλά τουτ’ αυτό διακονίας πνεύμα. Ας προσβλέπουν δε προς με ως προς πατέρα και αδελφόν, άνευ διαμεσολαβήσεως οιουδήποτε τρίτου».

 


Όπως ήταν φυσικό ο Μακαριστός Γέροντας Καλλίνικος δεν έμεινε στα ωραία λόγια του ενθρονιστήριου λόγου του αλλά μπήκε κατευθείαν στην εκκλησιαστική δράση για τον ιερό κλήρο της Μητροπόλεως του, όχι μόνο για την δεκαετία που εξετάζουμε αλλά σε όλη την διάρκεια της ποιμαντορίας του, και πραγματοποίησε:

 


  • Τακτικές Ιερατικές Συνάξεις: κάθε μήνα με την συμμετοχή όλων των κληρικών στις οποίες αναπτύσσονταν θέματα ποιμαντικά, λειτουργικά, τελετουργικά και επίκαιρα εκκλησιαστικά με επιστέγασμα ζωντανό διάλογο του Επισκόπου με τους Ιερείς. Η πρώτη Ιερατική Σύναξη έγινε στις 7 Φεβρουαρίου του 1978 στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου Πειραιώς (όπως απεικονίζεται στην παραπάνω φωτογραφία).
  • Ιερατικά συνέδρια: Με προσκεκλημένους διακεκριμένους εισηγητές, κληρικούς και λαϊκούς για την πληρέστερη πνευματική και μορφωτική ενίσχυση του ιερού κλήρου.

  • Ποιμαντικές επιμορφωτικές επισκέψεις: Πραγματοποιούνται με το σύνολο των Κληρικών της Μητροπόλεως Πειραιώς επιμορφωτικές επισκέψεις στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό με σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, ποιμαντικής δραστηριότητας και με άλλες τοπικές Εκκλησίες. Η πρώτη Προσκυνηματική εκδρομή της Μητροπόλεως Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 14 με 21 Απριλίου του 1980 στους Αγίους Τόπους.
  • Σεμινάρια Ποιμαντικής Επιμόρφωσης: Λειτούργησε μια ολόκληρη χρονιά για τους νέους κληρικούς της Μητροπόλεως Πειραιώς το σεμινάριο με θέμα: «Το μυστήριο της Ιεράς Εξομολογήσεως», με την εποπτεία του Καθηγητή  του ποιμαντικού τμήματος της Θεολογικής Σχολής Αθηνών κ. Ιωάννη Κορναράκη.


  • Ενθάρρυνση των Ιερατικών Κλήσεων: Με την δημιουργία της ομάδας Ιερατικών κλήσεων και την τακτική επικοινωνία του επισκόπου με τους νέους υποψηφίους κληρικούς πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και επιμορφώσεις προετοιμάζοντας τους μέλλοντες κληρικούς. Την περίοδο που εξετάζουμε πάνω από τριάντα (30) νέοι  φοιτούσαν στις Θεολογικές και Ιερατικές Σχολές.

 

Η παραπάνω φωτογραφία αποθανατίζει την συνάντηση που πραγματοποίησε το γραφείο των Ιερατικών κλήσεων στις 23 Μαρτίου του 1986 στον Ιερό Ναό της Αγίας Αικατερίνης Πειραιώς. Στην φωτογραφία μεταξύ άλλων διακρίνονται από αριστερά οι κληρικοί: ο π Ευσέβιος Πιστολής υπεύθυνος των Ιερατικών κλήσεων (σημερινός Μητροπολίτης Σάμου), ο Μακαριστός Γέροντας Μητροπολίτης Πειραιώς Καλλίνικος, ο π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος Πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Πειραιώς (και σήμερα Μητροπολίτης Δημητριάδος) και ο π. Πολύκαρπος Μπόγρης Αρχιδιάκονος της Μητροπόλεως Πειραιώς (σήμερα Γραμματέας της Συνοδικής Επιτροπής επί της Χριστιανικής Αγωγής και της Νεότητος). Στους Λαϊκούς σπουδαστές μεταξύ άλλων διακρίνονται: ο Μανώλης Πετράκης (σήμερα π. Αρσένιος, Γέροντας στο κελί του Αγίου Νικολάου του Τυπογράφου στο Άγιο Όρος), ο Γιώργος Παναούσης (σήμερα π. Εφραίμ, Ηγούμενος της Ι. Μονής Παναγίας Χρυσοπηγής στο Καπανδρίτι Αττικής), ο Επαμεινώνδας Κρητικός (σήμερα π. Μεθόδιος, Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Πειραιώς και Ηγούμενος του Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού Πειραιώς, ο Ευστάθιος Κατσαμπάκης (σήμερα π. Ευστάθιος, Ιερέας του Ι. Ναού Μεταμορφώσεως Κοκκινιάς) και άλλοι.Κληρικοί που χειροτονήθηκαν τη δεκαετία 1978 - 1988 από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Πειραιώς Καλλίνικο

Α/Α

ΚΛΗΡΙΚΟΣ

ΧΕΙΡΟΤΟΝΊΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Π. Βασίλειος Τσιμούρης

Ιερέας

17 Δεκεμβρίου 1978

2

Π. Δημήτριος Γκούμας

Ιερέας

4 Μαΐου 1980

3

Π. Χριστοφόρος Καρακάσης

Αρχιμανδρίτης

28 Φεβρουαρίου 1982

4

Π. Ιωάννης Λιακόσταυρος

Ιερέας

26 Οκτωβρίου 1982

5

Π. Λεωνίδας Βέλκος

Ιερέας

31 Οκτωβρίου 1982

6

Π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος

Αρχιμανδρίτης

3 Απριλίου 1983

7

Π. Ιωάννης Πριλίγκος

Ιερέας

15 Αυγούστου 1983

8

Π. Κωνσταντίνος Κοντορούδας

Ιερέας

20 Νοεμβρίου 1983

9

Π. Γεώργιος Τσελαλίδης

Ιερέας

22 Ιανουαρίου 1984

10

Π. Μιχαήλ Χαλάς

Ιερέας

13 Μαΐου 1984

11

Π. Γεώργιος Γεωργακόπουλος

Διάκονος

4 Νοεμβρίου 1984 

12

Π. Ηλίας Ζωγράφος

Ιερέας

17 Μαρτίου 1985

13

Πολύκαρπος Μπόγρης

Διάκονος

31 Μαρτίου 1985

14

Π. Ιωάννης Σαρρής

Ιερέας

20 Οκτωβρίου 1985

15

Π. Χρυσόστομος Μυλωνάς

Αρχιμανδρίτης

3 Νοεμβρίου 1985

16

Π. Ανάργυρος Ευδαίμων

Ιερέας

17 Νοεμβρίου 1985

17

Π. Εμμανουήλ Βιολάκης

Διάκονος

1 Δεκεμβρίου 1985

18

Π. Γεώργιος Καψιώτης

Ιερέας

2 Φεβρουαρίου 1986

19

Π. Γεώργιος Δορμπαράκης

Ιερέας

23 Μαρτίου 1986

20

Π. Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

Ιερέας

6 Απριλίου 1986

21

Π. Μελέτιος Στάθης

Αρχιμανδρίτης

13 Απριλίου 1986

22

Π. Χαράλαμπος Χριστοφίδης

Ιερέας

15 Ιουνίου 1986

23

Π. Παναγιώτης Σαχτούρης

Ιερέας

21 Δεκεμβρίου 1986

24

Π. Μεθόδιος Κρητικός

Αρχιμανδρίτης

9 Μαρτίου 1987

25

Π. Νικόλαος Πολυχρόνης

Ιερέας

10 Μαΐου 1987

26

Π. Μιλτιάδης Φωτιάδης

Ιερέας

24 Μαΐου 1987

27

Π. Δημήτριος Μπαλκανάς

Διάκονος

27 Σεπτεμβρίου 1987

28

Π. Δαμασκηνός Γαβαλάς

Διάκονος

3 Οκτωβρίου 1987

29

Π. Φιλάρετος Νικολαίδης

Αρχιμανδρίτης

13 Δεκεμβρίου 1987

30

Π. Νεκτάριος Παρασκευάκος

Διάκονος

13 Δεκεμβρίου 1987

31

Π. Ευδόκιμος Καρακουλάκης

Διάκονος

1 Ιανουαρίου 1988

Κληρικοί της Μητροπόλεως Πειραιώς τη δεκαετία 1978 - 1988

 

ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΕΣ

Α/Α

ΚΛΗΡΙΚΟΣ

1

Π. Ιγνάτιος Γεωργακόπουλος

2

Π. Μεθόδιος Κρητικός

3

Π. Ιερόθεος Καρέλας

4

Π. Γερμανός Αδραχτάς

5

Π. Εμμανουήλ Κόμπης

6

Π. Σμάραγδος Τσουλουχόπουλος

7

Π. Αθανάσιος Μακρυγιάννης

8

Π. Ιερόνυμος Φράγκος

9

Π. Θεόκλητος Λαζάρου

10

Π. Μεθόδιος Κυριακού

11

Π. Γαβριήλ Ζαρκανίτης

12

Π. Ιάκωβος Φραγκιάδης

13

Π. Χριστοφόρος Καρακάσης

14

Π. Χρυσόστομος μυλωνας

15

Π. Συμεών Παπαδόπουλος

16

Π. Μελέτιος Στάθης

17

Π. Φιλάρετος Νικολαίδης

ΠΡΩΤΟΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

1

Π. Χαράλαμπος Μπερτσουκλής

2

Π. Αντώνιος Μάρκαρης

3

Π. Εμμανουήλ Κεντρωτάς

4

Π. Γεώργιος Κρητικός

5

Π. Δημήτριος Δεσκές

6

Π. Νικόλαος Κουτσαυτάκης

7

Π. Ιγνάτιος Παπασπηλιόπουλος

8

Π. Γεώργιος Βεργέτης

9

Π. Κωνσταντίνος Κρητικός

10

Π. Δημήτριος Μαραγκουδάκης

11

Π. Πέτρος Παπαιωάννου

12

Π. Μαρίνος Γεωργακόπουλος

13

Π. Αναστάσιος Κατσαρός

14

Π. Νικόλαος Παλέλης

15

Π. Παναγιώτης Μπαλκανας

16

Π. Στέφανος Αναγνωστόπουλος

17

Π. Θεόδωρος Μητρόπουλος

18

Π. Στέφανος Τέλογλου

19

Π. Ιωάννης Βίσκας

20

Π. Αντώνιος Μπότης

21

Π. Χρήστος Τζανουδάκης

22

Π. Παναγιώτης Γεωργακόπουλος

23

Π. Νικόλαος Αντωνίου

24

Π. Σπυρίδων Συρίγος

25

Π. Εμμανουήλ Ραπτάκης

26

Π. Αντώνιος Παναγόπουλος

27

Π. Χαράλαμπος Τζέρμπος

28

Π. Γεώργιος Κοντραφούρης

29

Π. Ζαχαρίας Κουφάκης

30

Π. Νικόλαος Ζορμπάς

31

Π. Νικόλαος Πατσουράκης

32

Π. Γεώργιος Καλακανίδας

33

Π. Χρίστος Χριστοδούλου

34

Π. Αντώνιος Βάλβης

35

Π. Σωτήριος Σάββας

36

Π. Γεώργιος Καλαμάρης

37

Π. Βασίλειος Τσιμούρης

38

Π. Γεώργιος Δορμπαράκης

ΟΙΚΟΝΟΜΟΙ

1

Π. Κωνσταντίνος Κοτρωνάκης

2

Π. Χρήστος Ηλιάδης

3

Π. Ιωάννης Λαμπρόπουλος

4

Π. Σπυρίδων Κάββουρας

5

Π. Μιχαήλ Βασιλάκης

6

Π. Παναγιώτης Κατσαρός

7

Π. Όμηρος Μοντινός

8

Π. Νικόλαος Θεοδωρόπουλος

9

Π. Νικόλαος Κασωτάκης

10

Π. Φιλόθεος Διανελλάκης

11

Π. Γεώργιος Δαμασκόπουλος

12

Π. Παναγιώτης Τσάπρας

13

Π. Αντώνιος Σούπιος

14

Π. Μιχαήλ Μακρής

15

Π. Γεώργιος Κούμασης

16

Π. Βασίλειος Πόπης

17

Π. Αντώνιος Φύτρος

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΙ

1

Π. Δημήτριος Τασσιόπουλος

2

Π. Κωνσταντίνος

3

Π. Δημήτριος Πάνταλος

ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΙ

1

Π. Διονύσιος Αλεξόπουλος

2

Π. Εμμανουήλ Ζουριδάκης

3

Π. Χαράλαμπος Πετρόγγονας

4

Π. Βλάσιος Φιλιππόπουλος

5

Π. Ιωάννης Μαυροκουκουλάκης

6

Π. Δημήτριος Δεστούνης

7

Π. Δημήτριος Γκούμας

8

Π. Ιωάννης Λιακόσταυρός

9

Π. Λεωνίδας Βέλκος

10

Π. Ιωάννης Πριλίγκος

11

Π. Κωνσταντίνος Κοντορούδας

12

Π. Μιχαήλ Χαλάς

13

Π. Δημήτριος Καραλής

14

Π. Ηλίας Ζωγράφος

15

Π. Ανάργυρος Ευδαίμων

16

Π. Ιωάννης Σαρρής

17

Π. Γεώργιος Καψιώτης

18

Π. Νικόλαος Ζαχαρόπουλος

19

Π. Χαράλαμπος Χριστοφορίδης

20

Π. Παναγιώτης Σαχτούρης

21

Π. Νικόλαος Πολυχρόνης

22

Π. Μιλτιάδης Φωτιάδης

ΑΡΧΙΔΙΑΚΟΝΟΣ

1

Π. Πολύκαρπος Μπόγρης

ΔΙΑΚΟΝΟΙ

1

Π. Ανδρέας Χατζηξένης

2

Π. Γεώργιος Γεωργακόπουλος

3

Π. Δημήτριος Σταματάκης

4

Π. Εμμανουήλ Βιολάκης

5

Π. Δαμασκηνός Γαβαλάς

6

Π. Δημήτριος Μπαλκανάς

7

Π. Νεκτάριος Παρασκευάκος

8

Π. Ευδόκιμος Καρακουλάκης

  

Το 1988 στην Μητρόπολη Πειραιώς υπηρετούσαν:

 


Τον Απρίλιο του 1984 π πρωτοσύγκελος της Μητροπόλεως Πειραιώς, Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Νεοχωρίου Σπυρίδων Καλαφάτης, εξελέγη νέος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας. 

Τον Νοέμβριο του 1985ο Αρχιμανδρίτης Γρηγόριος Παπουτσόπουλος, εφημέριος - Ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως Πειραιώς, εξελέγη νέος Μητροπολίτης Καστοριάς.


 Συνεχίζεται!....

Κώστας Ζουρδός

 

*Οι πληροφορίες για το παρόν άρθρο αλλά και για όσα θα ακολουθήσουν αποτελούν καρπό έρευνας και μαρτυριών στο συντάκτη αλλά και από την ειδική έκδοση της Μητροπόλεως Πειραιώς για την συμπλήρωση 10 χρόνων Ποιμαντικής Διακονίας του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς Καλλίνικου με τίτλο «Η ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΧΘΕΣ, ΣΗΜΕΡΑ, ΑΥΡΙΟ

 


Για την έκδοση αυτή ευχαριστούμε όσους εργάστηκαν για αυτήν:

 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου