Τρίτη 26 Μαΐου 2015

b3Εἶναι νταηλίκι; φτηνή μαγκιά; ἐπιπολαιότητα; κομπλεξική ἐπίδειξη


δύναμης; ἐκφοβισμός
ἐξουθενωτικός;
Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
Τ ί   ε ἶ ν α ι   τ ό   B u l l y i n g ;
–  Εἶναι νταηλίκι; φτηνή μαγκιά; ἐπιπολαιότητα; κομπλεξική ἐπίδειξη δύναμης; ἐκφοβισμός ἐξουθενωτικός;
–  Εἶναι ὅλα αὐτά ἀλλά δέν εἶναι μόνο αὐτά. Οἱ ρίζες του εἶναι βαθύτερες, γι’ αὐτό καί εἶναι δυσίατες.
–  Τό Bullying εἶναι ἡ κακότητα, ἡ ὁποία λιμνάζει στό ὑποσυνείδητο καί ἐπιπίπτει πάντοτε στούς ἀδυνάτους.
–  Εἶναι ἡ πηγαία ἐχθρότητα πρός τόν συνάνθρωπο, ἡ ὁποία ἐκδηλώνεται θρασύτατα καί χωρίς ἀποχρῶντα λόγο σέ ἄκαιρο χρόνο.
–  Εἶναι ἡ ἀήθης ἐπίθεση σέ ἀθώους ἤ (τό χειρότερο) σέ ἀναξιοπαθοῦντες ἀπό ἄτομα δειλά, τά ὁποῖα ἔχουν προηγουμένως ἐξασφαλίσει τήν ἀτιμωρησία τους.
–  Εἶναι παθολογικές ἐκδηλώσεις ἀτόμων τραυματισμένων ψυχικά.


Α ἴ τ ι α
–  Τό ἀπαράδεκτα χαμηλό πνευματικό ὑπόβαθρο τῆς κοινωνίας μας.
–  Ἡ πτώση τῶν ἀξιῶν
–  Ἡ χειμερία νάρκη, στήν ὁποία ἔχει περιπέσει ἡ Ἐκκλησία καί γενικά ἡ πνευματική ἡγεσία τῆς χώρας μας.
–  Ἡ ἐπιτευχθεῖσα μετάλλαξη τῶν ἐννοιῶν, ὅπως:
Τῆς ἰ σ ό τ η τ α ς (πού κατάντησε κατάργηση τῆς ἱεραρχίας καί τοῦ σεβασμοῦ πρός τόν συνάνθρωπο,  ἰσοπέδωση πρός τά κάτω, ἀπαιτήσεις ἀνήκουστες ἀπό τούς μή δικαιουμένους, κλπ)
Τῆς ἱ ε ρ ό τ η τ α ς  (πού κατάντησε γελοιοποίηση κάθε ἱεροῦ καί ὁσίου, βεβήλωση τῶν ἰερῶν χώρων, διαπόμπευση τῆς πίστης τοῦ λαοῦ, κλπ)
Τῆς τ έ χ ν η ς   (πού κατάντησε, ἀντί νά ἐξυψώνει τόν ἄνθρωπο, νά τόν ἀποπροσανατολίζει, νά τόν θολώνει καί νά τόν μολύνει).

Ἡ   ἐ π ι κ ο ι ν ω ν ί α   σ έ   π ν ε υ μ α τ ι κ ό   ἐπ ί π ε δ ο   ε ἶ ν α ι   μ ί α   Β α β έ λ .
Τά πάντα διατυπώνονται τυπικά σωστά ἀλλά κατ’ οὐσίαν λάθος, κατά τό:
« Π α ν ο π λ ί α » :  Εἶναι εἶδος ἀνδρικοῦ ἐνδύματος ραμμένου ἀπό σιδερά!!
Ἀ ν τ ι μ ε τ ώ π ι σ η
–  Πνευματική ἀνάνηψη.
–  Χαλιναγώγηση τῶν παθῶν, ἡ ὁποία προϋποθέτει πίστη σέ ἀξιες
–  Ἀντίδραση στό Bullying ἄμεσα καί ἐνστικτωδῶς ἀπό τούς πνευματικούς ἀνθρώπους καί ὄχι κατόπιν παροτρύνσεων ἤ συμβουλῶν.
–  Ἔκφραση ἀπέχθειας στήν πράξη αὐτήν καθεαυτήν καί κοινωνική ἀπομόνωση ἐκείνων πού τήν διαπράττουν.
–  Καταπολέμηση καί τῶν ἔμμεσων μορφῶν τοῦ Bullying, ὅπως:
Ἡ περιφρόνηση ἑνός φίλου,
Ἡ ἀπρεπής συμπεριφορά πρός μείωση ἀνθρώπων ἐχόντων ἀναγνωρισμένην ἀξίαν
Ὁ παραμερισμός τοῦ ἀξίου στό χῶρο τῆς ἐργασίας,
Ἡ ἐπίδειξη τοῦ πλούτου πρός τούς οἰκονομικῶς ἀναξιοπαθοῦντες
Ἡ καταστροφή δημοσίων χώρων, πινακίδων ὁδικῆς κυκλοφορίας, κλπ.

Μ έ γ α   ὅ π λ ο   ἡ   π α ι δ ε ί α
Ὅταν αὐτή πάσχει, ὑποφέρει ὅλη ἡ κοινωνία

ΠΗΓΗ:  synodoiporia.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου