Τρίτη 11 Οκτωβρίου 2011

Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες: Δυσλεξία

Οι Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες παραπέμπουν σε κάποια ειδική γνωστική διαταραχή, η οποία δημιουργεί στο παιδί δυσκολίες στην προσπάθεια του να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του σχολείου. Οι δυσκολίες αυτές δεν είναι συνέπεια χαμηλής νοητικής ικανότητας, νευρολογικής βλάβης, αισθητηριακής βλάβης, συναισθηματικών διαταραχών, άγχους, ψυχολογικών προβλημάτων ή κακών περιβαλλοντολογικών συνθηκών. Ο όρος της δυσλεξίας έχει χρησιμοποιηθεί ευρύτατα για να υποδηλώσει τις μαθησιακές δυσκολίες οι οποίες σχετίζονται με την ανάγνωση και τη γραφή. Σύμφωνα με την παγκόσμια ομοσπονδία της Νευρολογίας, η δυσλεξία περιγράφεται ως εξής: Είναι μια διαταραχή η οποία παρουσιάζεται σε παιδιά που φοιτούν σε συνηθισμένες σχολικές τάξεις, έχουν επαρκή κοινωνικό-πολιτιστικά ερεθίσματα, όμως αποτυγχάνουν να αποκτήσουν γλωσσικές δεξιότητες που σχετίζονται με την ανάγνωση, τη γραφή και την ορθογραφία σε βαθμό ανάλογο με τις νοητικές τους ικανότητες. Ορισμένες από τι δυσκολίες που χαρακτηρίζουν συνήθως τα παιδιά με δυσλεξία:

Α. Γενικά

Διαφορά ανάμεσα στις επιδόσεις του παιδιού στο σχολείο και στις αναμενόμενες επιδόσεις σύμφωνα με τις νοητικές του ικανότητες.
Προκαταβολικό άγχος για τη μάθηση που ελέγχεται με γραφή και ανάγνωση.
Τάση αποφυγής του γραψίματος και της σχολικής μελέτης γενικότερα.
Τάση χαμηλής αυτοεκτίμησης, ιδιαίτερα στον σχολικό χώρο.
Συχνή διάσπαση προσοχής.
Έλλειψη οργάνωσης στη μελέτη και στον προσωπικό χώρο.
Πιθανή δυσκολία προσανατολισμού στο χώρο και το χρόνο.
Πιθανή δυσκολία στη διάκριση αριστερού-δεξιού.

Β. Δυσκολίες στην ανάγνωση

Ανάγνωση αργή, με συλλαβισμό, χωρίς ρυθμό.
Παράλειψη ή πρόσθεση γραμμάτων.
Αντικατάσταση ή αντιμετάθεση γραμμάτων.
Δυσκολία στην διαφοροποίηση φθόγγων με ηχητική συγγένεια.
Συχνά λάθη προφοράς σε λέξεις με συμφωνικά συμπλέγματα ( μπρ,στρ ).
Ελλιπής τήρηση τονισμού και στίξης.
Δυσχέρεια επαναφοράς σε κάθε επόμενη γραμμή ανάγνωσης με αποτέλεσμα το χάσιμο της σειράς.
Ελλιπής κατανόηση του κειμένου.

Γ. Δυσκολίες στην Γραφή

Κακογραφία, ακαταστασία, μουντζούρες στο γραπτό.
Κατάργηση διαστημάτων ανάμεσα στις λέξεις, αδικαιολόγητα κενά.
Ελλιπής ευθυγράμμιση των λέξεων κατά τη γραφή.
Αστάθεια και εκτροπές των γραμμάτων, ακόμα και στην ίδια σειρά.
Απουσία σημείων στίξης.
Απουσία κεφαλαίων ή παρεμβολή κεφαλαίων ανάμεσα στα μικρά.
Σπάνια χρήση τονισμού ή τονισμός σε τυχαία επιλεγόμενες συλλαβές.
Αλλαγή θέσεις, κυρίως του δεύτερου ψηφίου σε πολυψήφιους αριθμούς.
Πολλά ορθογραφικά λάθη ακόμα και σε λέξεις που έχουν συστηματικά διδαχθεί.
Γραμματικά λάθη όσον αφορά σε χρόνους και φωνές ρημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου