Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2014

"Στα Βήματα των Πατέρων μας", ο νέος Συλλογικός Τόμος των εκδόσεων "ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ"

 
Εἶναι κοινή διαπίστωση ὅτι ἡ ζωή τοῦ ἀνθρώπου μεταδίδεται καί συντηρεῖται ἀπό κάποιες πηγές.
Μπορεῖ νά τόν χαρακτηρίζει ἡ αὐτάρκεια καί τό αὐτεξούσιο, σέ πάρα πολλά ὅμως κουβαλᾶ δεσμευτική τῆς ζωῆς του τήν πείρα καί τή σοφία τῶν προγόνων του.
῾Η καταφυγή σέ αὐτήν ἴσως εἶναι ἀσυνείδητη καί ἀνεπαίσθητη· κατευθύνει ὅμως καί ζωογονεῖ τήν πορεία καί τά διαβήματά του πολύ περισσότερο ἀπ’ ὅσο ὑποπτεύεται.
᾿Εμεῖς εἴμαστε εὐεργετημένοι

ἐπειδή ἔχουμε στήν ᾿Ορθόδοξη Παράδοσή μας, Πατέρες, οἱ ὁποῖοι μεταμορφώθηκαν σέ κατά Χάριν Υἱούς Θεοῦ καί μποροῦμε σέ κάθε ἐποχή, στό δικό μας «τώρα» νά προστρέχουμε σ’ αὐτούς γιά νά μάθουμε τί θά ἔλεγαν ἄν βρίσκονταν καί αὐτοί ἀντιμέτωποι μέ τά προβλήματά μας.

Δέν ἀναζητοῦμε μόνο τό γράμμα τῶν Πατέρων, ἀλλά καί τήν ἀγάπη τους, προκειμένου νά μεταμορφώσουν καί ἐξαγιάσουν τό ἑκάστοτε παρόν.

Οἱ ἐκδόσεις ΑΡΧΟΝΤΑΡΙΚΙ θεωροῦν ἱστορική τήν στιγμή τῆς ἔκδοσης καί κυκλοφορίας αὐτοῦ τοῦ βιβλίου τους!

῾Ενός βιβλίου τό ὁποῖο περιλαμβάνει τίς εἰσηγήσεις οἱ ὁποῖες πραγματοποιήθηκαν στίς ῾Ιερατικές Συνάξεις πού ὀργάνωσε ἡ ῾Ιερά Μητρόπολις Δημητριάδος & ῾Αλμυροῦ κατά τό ἱεραποστολικό ἔτος 2012-13.

Συνάξεις «ἀναζητητῶν Πατερικοῦ λόγου, λόγου ζωῆς, λόγου σοφίας, λόγου βιωμένου δόγματος, λόγου φλογερῆς πίστης γιά τόν Δημιουργό τοῦ Παντός, λόγου φλογερῆς ἀγάπης γιά τόν πλησίον, γιά τόν συνάνθρωπο, γιά τόν ἀδελφό».

Εὐχή μας, τό περιεχόμενο τοῦ βιβλίου, νά ἀποτελέσει εὐκαιρία βαθύτερης γνωριμίας μέ τό διαχρονικό καί πάντα ἐπίκαιρο ᾿Ορθόδοξο ἦθος.


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μητροπολίτης ᾿Αλεξανδρουπόλεως ΑΝΘΙΜΟΣ
Οἱ Πατέρες καί ἡ ἐποχή μας

Πρωτοπρεσβύτερος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΡΜΠΑΡΑΚΗΣ
Οἱ Πατέρες τῆς ᾿Εκκλησίας ὡς γνήσιοι φορεῖς καί θεματοφύλακες τῆς ῾Ιερᾶς Παραδόσεως

ΧΡΙΣΤΟΣ Θ. ΚΡΙΚΩΝΗΣ
Βιογραφικά στοιχεῖα-Θεολογική προσφορά τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιγνατίου τοῦ Θεοφόρου

᾿Αρχιμανδρίτης ΜΕΘΟΔΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Οἱ ἐπιστολές τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιγνατίου. Κρίσιμα σημεῖα τῶν ἐπιστολῶν του

᾿Αρχιμανδρίτης ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΛΛΑΣ
Βιογραφικά στοιχεῖα. Θεολογική συμβολή ῾Αγίου ᾿Αθανασίου ᾿Αλεξανδρείας

᾿Αρχιμανδρίτης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Δ. ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ
῾Η ᾿Ορθόδοξη ᾿Εκκλησία στήν ῾Ενωμένη Εὐρώπη. Μία προϋποθετική σχέση ἐπαναγωγῆς τοῦ Μητροπολιτικοῦ συστήματος

Πρωτοπρεσβύτερος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ
Σκέψεις μέ ἀφορμή τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ Μεγάλου Βασιλείου

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜΜ. ΤΖΙΡΑΚΗΣ
᾿Εναρμόνιση τῆς θύραθεν καί τῆς ἐκκλησιαστικῆς σοφίας στόν Μεγάλο Βασίλειο

Πρωτοπρεσβύτερος ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ
Βίος καί Θεολογική προσφορά τοῦ ῾Αγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου

Μητροπολίτης ᾿Εδέσσης, Πέλλης καί ᾿Αλμωπίας ΙΩΗΛ
Ποιός εἶναι ὁ ἀληθινός Θεολόγος; Τά κριτήρια τῆς Θεολογίας κατά τόν ῞Αγιο Γρηγόριο

Μητροπολίτης ᾿Ελευθερουπόλεως ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
Βιογραφικά στοιχεῖα τοῦ ῾Αγίου ᾿Ιωάννου τοῦ Χρυσοστόμου. ῾Η συμβολή του στήν ἑρμηνεία τῆς ῾Αγίας Γραφῆς

᾿Αρχιμανδρίτης ΔΑΝΙΗΛ ΑΕΡΑΚΗΣ
῾Ο ῞Αγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος ὡς πρότυπο ῾Ιεροκήρυκος

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΡΝΑΡΑΚΗΣ
Περίγραμμα τῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων τοῦ ὀρθοδόξου βίου κατά τόν ὅσιο Θεόδωρο τόν Στουδίτη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α. ΤΣΙΓΚΟΣ
Κοινωνία τῶν πιστῶν μέ τήν ᾿Εκκλησία καί τόν ἐπίσκοπο ἤ διακοπή της χάριν τῆς ἀληθείας· Τό παράδειγμα τοῦ ῾Αγίου Θεοδώρου τοῦ Στουδίτου ἔναντι τῶν προκλήσεων τῶν καιρῶν μας

Πρωτοπρεσβύτερος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΥΡΗΣ
Βίος καί Θεολογική συμβολή τοῦ ῾Αγ. Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ

᾿Αρχιμανδρίτης ΕΦΡΑΙΜ Γ. ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ
῾Ο ἡσυχασμός χθές καί σήμερα· ἡ γνήσια πνευματική ζωή καί θέση τῆς προσευχῆς 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου