Πέμπτη 11 Ιουλίου 2013

Η ανακομιδή των Οστών του Εθνομάρτυρος Μητροπολίτου Χίου Φραγκιάδου (19.6.2013)


Τοῦ Κωνσταντίνου Χολέβα- Πολιτικοῦ Ἐπιστήμονος 
Ἡ νῆσος Χίος, ἡ Ἱερά Μητρόπολις Χίου Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν καί τό Γένος ὁλόκληρο ἀποτίουμε φόρον τιμῆς στή ἱερά μνήμη τοῦ Ἐθνομάρτυρος Πλάτωνος Φραγκιάδου, Μητροπολίτου Χίου κατά τήν σφαγή τοῦ 1822. Ἡ ἀνακομιδή τῶν σεπτῶν ὀστῶν του δίδει καί σέ ἐμέ, τόν ταπεινό Μακεδόνα προσκυνητή, τήν ἀφορμή γιά νά ἀναβαπτισθῶ στά ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά, τά ὁποῖα ἐκεῖνος ὑπηρέτησε, διακόνησε καί ἐκήρυξε. Καλούμεθα ὅλοι νά γευθοῦμε τά νάματα τῆς Χριστιανικῆς καί Ἑλληνικῆς παιδείας, τήν ὁποία ἔλαβε καί μετέδωσε. Νά κλίνουμε εὐλαβῶς τό γόνυ ἐνώπιον τῆς ἱερᾶς μνήμης του. Νά διδαχθοῦμε ἀπό τό μαρτύριό του. Νά θρηνήσουμε καί πάλι γιά τά θύματα τῆς σφαγῆς καί τῆς καταστροφῆς. Ἀλλά καί νά λάβουμε μήνυμα ἐλπίδος καί αἰσιοδοξίας, διότι τό αἷμά του δέν πῆγε χαμένο. Σήμερα ἡ Χίος, μέ τήν βοήθεια τοῦ Θεοῦ εἶναι Ἐλεύθερη, Ὀρθοδοξη, Ἑλληνική.

Ὁ Ἐθνομάρτυς ἀγωνίσθηκε γιά τήν Πίστη καί τήν Πατρίδα καί ὡς λόγιος, καί ὡς Ἱεροκῆρυξ καί ὡς ποιμενάρχης. Διακόνησε τήν Πατριαρχική Ἀκαδημία ὡς σχολάρχης, διάδοχος τοῦ ἐπίσης Ἐθνομάρτυρος διδασκάλου του Μητροπολίτου Δωροθέου Πρωίου, ὁ ὁποῖος συνόδευσε στό μαρτύριο τόν Ἅγιο Πατριάρχη Γρηγόριο Ε΄. Ἐμψύχωσε τόν λαό τοῦ Κυρίου καί μετέδωσε μέ κάθε τρόπο μηνύματα Ἐλευθερίας πνευματικῆς καί ἐθνικῆς. Ἀπό τήν πρώτη στιγμή ἔλαβε θέσιν ὑπέρ τοῦ Ἀγῶνος τῆς Ἐθνεγερσίας καί ἐκήρυξε τήν Ἐπανάσταση στήν Χίο. Συνεργάσθηκε μέ ἄλλους κληρικούς, μοναχούς καί ἀγωνιστές γιά τήν εὐόδωση τῆς ἐθνικῆς ὑποθέσεως. Ἦταν στό νησί του παρών, ὄρθιος καί ἀγέρωχος, ὅταν πάτησε τό πόδι του ὁ τουρκικός ὄλεθρος. Τότε πού ἄφωνη ἡ πεπολιτισμένη Εὐρώπη ἐπληροφορεῖτο τήν ἐκ βάθρων καταστροφή, δήωση καί ἐρήμωση τῆς νήσου τοῦ Ὁμήρου. Τότε πού ὁ μέγας λόγιος τῆς Γαλλίας Βίκτωρ Οὑγκώ ἔγραψε τούς περίφημους στίχους:

Τοῦρκοι διαβῆκαν χαλασμός, θάνατος πέρα ὥς πέρα

Τῆς Χίου τὄμορφο νησί μαύρη ἀπομένει ξέρα!

Ὁ Ἐπίσκοπος Πλἀτων συνελήφθη καί ἐρρίφθη στά ὑπόγεια τοῦ Κάστρου τῆς Χίου μαζί μέ τόν διάκονό του Μακάριο. Ἐπί 41 ἡμέρες ἀνέμεναν καρτερικῶς τόν θάνατο. Βασανίσθηκαν, στερήθηκαν τήν τροφή καί τό καθαρό νερό, ἀλλά δέν λύγισαν. Ὁ καλός ποιμήν τίθησι τήν ψυχήν αὐτοῦ ὑπέρ τῶν προβάτων. Ὁ Πλάτων Φραγκιάδης ὑπέμεινε ἀγόγγυστα μέ προσευχή καί θερμή πίστη πρός τόν Κύριο. Μετά ἀπό 41 ἡμέρες ἀπηγχονίσθη στήν πλατεῖα Βουνακίου τῆς πόλεως Χίου καί ἐτέθη ἐπικεφαλῆς τῆς χορείας ἀναριθμήτων κληρικῶν καί λαϊκῶν τῆς Χίου, οἱ ὁποῖοι ἐμαρτύρησαν ὑπέρ πίστεως καί πατρίδος. Ἡ παρακαταθήκη του μένει εἰς τόν ἀιῶνα καί ἀποτελεῖ ὁδηγο γιά κάθε Χῖον, γιά κάθε ἀξιοπρεπῆ Ἕλληνα , γιά κάθε Ὀρθόδοξο κληρικό.

Οἱ μαρτυρίες τῶν αὐτοπτῶν ἀναφέρουν ὅτι ὁ τουρκικός ὄχλος ζητωκραύγαζε κατά τόν ἀπαγχονισμό τοῦ Μητροπολίτου, τοῦ Διακόνου, τῶν λοιπῶν κληρικῶν καί προκρίτων. Γιά νά ἐξευτελίσουν ἀκόμη περισσότερο τό Ἱερό λείψανο τοῦ Μητροπολίτου οἱ Τοῦρκοι τοποθέτησαν στήν ἱερά κεφαλή του τουρκικό σαρίκι καί παρέδωσαν τά σώματα στούς Ἑβραίους πού τά ἔρριξαν στή θάλασσα.

Ἐπισκεπτόμενοι μέ εὐλάβεια τήν Χίο, τήν ἀκριτική αὐτή περιοχή, ἀπέναντι ἀπό τίς αἰματοβαμμένες καί πλήρεις ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί μνήμης μικρασιατικές ἀκτές, διακηρύσσουμε ὅτι ἐπιθυμοῦμε τήν εἰρηνική συμβίωση μέ ὅλους τούς γειτονικούς λαούς. Ἀλλά δέν ἀπεμπολοῦμε οὔτε σπιθαμή γῆς. Ἡ γῆ τῆς Χίου καί τῶν γύρω νησιῶν καί κάθε κομμάτι τῆς ἑλληνικῆς γῆς εἶναι γεμάτη ἀπό ὀστᾶ μαρτύρων καί ἡρώων. Τήν πατρίδα οὐκ ἐλάττω παραδώσωμεν. Θά ἀγωνισθοῦμε ὅλοι, στρατός κλῆρος καί λαός ὑπέρ τῆς ἐθνικῆς ἀνεξαρτησίας καί τῆς ἐδαφικῆς μας ἀκεραιότητος , ἄν καί ὅποτε χρειασθεῖ. Στέλνουμε μήνυμα πρός τους γείτονες: Εἴμαστε φιλειρηνικός λαός, ἀλλἀ ὄχι ἀφελής. Δέν ζητοῦμε ἐκδίκηση, ἀλλά ταὐτοχρόνως δέν διαγράφουμε τούς μάρτυρές μας ἀπό τήν Ἱστορική μνήμη.

Ὁ Ἐθνομάρτυς Πλάτων μέ τή γενναιότητά του ὑπενθυμίζει ποιά εἶναι ἡ ἀποστολή τοῦ Ὀρθοδόξου ποιμένος καί Ἐπισκόπου. Νά ἀγωνίζεται πνευματικῶς καί εἰρηνικῶς γιά τήν σωτηρία τῶν ψυχῶν τοῦ ποιμνίου του. Ἀλλά καί νά εἶναι πρῶτος σέ κάθε τίμιο ἐθνικό Ἀγῶνα. Νά εἶναι ἕτοιμος νά ἀποθάνει καί νά θυσιασθεῖ γιά νά δοξασθεῖ τό ὄνομα τοῦ Κυρίου καί τῆς γλυκυτάτης ἑλληνικῆς πατρίδος. Ὁ Πλάτων Φραγκιάδης ἀκολούθησε τό παράδειγμα τοῦ Γρηγορίου Ε΄, τοῦ Κυρίλλου Στ΄ τοῦ ἀπό Ἀδριανουπόλεως, τοῦ Κύπρου Κυπριανοῦ καί τῶν σύν αὐτῷ ἀναιρεθέντων κληρικῶν καί πολλῶν ἄλλων ποιμένων τῆς Ἀνατολικῆς τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησίας. Στό σύχρονο αὐτό μαρτυρολόγιο ἐνετάχθησαν ἀργότερα πολλοί ἄλλοι Ἱεράρχες. Κατά τήν Ἑλληνική Ἐπανάσταση, κατά τόν Μακεδονικό Ἀγῶνα, κατά τήν Μικρασιατική τραγωδία, κατά τήν ὑπό τῶν Νεοτούρκων γενοκτονία τῶν Ποντίων Ἑλλήνων. Ἡ ἔναντι τῆς Χίου κειμένη γῆ τῆς Ἰωνίας φυλάσσει ἱεροκρυφίως τό κατακρεουργηθέν ἅγιο λείψανο τοῦ Ἐθνοϊερομάρτυρος Χρυσοστόμου Καλαφάτη, Μητροπολίτου πρώην Δράμας καί μετέπειτα Σμύρνης. Αἰωνία ἔστω ἡ μνήμη ἁπάντων τῶν Ἐθνομαρτύρων Ἐπισκόπων, κληρικῶν καί ἡγουμένων!

Ἰδιαιτέρα σημασία ἀποκτᾶ ἡ μνήμη καί ἡ θυσία τοῦ Ἐθνομάρτυρος σήμερα, κατά τή διάρκεια τῆς σοβούσης κρίσεως, τῆς ὁποίας ποικιλὠνυμες καί πολύπλευρες εἶναι οἱ φανερώσεις καί οἱ συνέπειες. Ἡ ἱερά σκιά τοῦ Ἐπισκόπου Πλάτωνος καί τῶν λοιπῶν ἐθνομαρτύρων τῆς Χιακῆς τραγωδίας τοῦ 1822 μᾶς θυμίζουν ὅτι αὐτός ὁ τόπος, αὐτός ὁ λαός ἀντιμετώπισε πολύ χειρότερα προβλήματα καί βαρύτερες καταστάσεις, ἀλλά ἐπέζησε καί ἀπελευθερώθηκε. Τοῦτο ὀφείλεται στήν Ἑλληνορθόδοξη αὐτοσυνειδησία τῶν προγόνων μας καί στήν ἀκλόνητη ἐμμονή τους σέ Χριστό καί Ἑλλάδα. Ἡ Ὀρθοδοξία, ἡ Γλῶσσα, ἡ φιλομάθεια, ἡ κοινοτική ἀλληλεγγύη, ἡ διαχρονική ἱστορική συνείδηση τῆς Ἑλληνικῆς συνέχειας, ἡ ναυτοσύνη μας, ἡ διάθεση γιά προσφορά, τό πνεῦμα αὐτοθυσίας, αὐτά ἦσαν τά πνευματικά ὅπλα πού μάς κράτησαν ὄρθιους. Ἀντιθέτως ὁ ὑλισμός, ὁ εὐδαιμονισμός, ὁ τυχοδιωκτισμός και ἡ ἥσσων προσπάθεια πού καλλιεργοῦνται ἀπό δῆθεν προοδευτικές ἰδεολογίες ὁδηγοῦν μέ μαθηματική ἀκρίβεια σέ ἠθική καί οἰκονομική κρίση, σέ ἔκπτωση ἀξιῶν, σέ ἐθνική κατάθλιψη.

Ὄχι, δέν θά ἀπογοητευθοῦμε, δέν θά ἀπελπισθοῦμε. Δέν θά μᾶς καταβάλει ἡ κρίση τῆς ἐποχῆς μας. Μποροῦμε και πρέπει νά τήν ξεπεράσουμε. Μέ ἐπίγνωση του παρελθόντος καί μέ προοπτική μέλλοντος κοιτάζουμε μπροστά καί προχωροῦμε. Ὁ Χαρίλαος Τρικούπης, ὁ ὁποῖος ἐκήρυξε τήν πτώχευση τοῦ 1893 ἦταν ὁ ἴδιος ὁ ὁποῖος διεκήρυξε ὅτι Η ΕΛΛΑΣ ΠΡΟΩΡΙΣΤΑΙ ΝΑ ΖΗΣΗ KAI ΘΑ ΖΗΣΗ.

Ὁ Ἐθνομάρτυς Πλάτων καί τά Ἑλληνορθόδοξα ἰδανικά του μᾶς δείχνουν τόν δρόμο τῆς τιμῆς και τῆς ἀξιοπρεπείας.

ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ ΤΟΥ!

(Σ.Σ. Τά ὀστᾶ τοῦ Ἐθνομάρτυρος εὑρίσκοντο στή βάση τοῦ ἀγάλματός του στήν Χίο. Στίς 19 Ἰουνίου 2013 ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χίου, Ψαρῶν καί Οἰνουσσῶν κ. Μᾶρκος μετέφερε μέ ἱεροπρέπεια μέρος τῶν ὀστῶν στόν Μητροπολιτικό Ναό τοῦ Ἁγίου Μηνᾶ Χίου καί ἕνα ἄλλο μέρος στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Νικολάου στίς Οἰνοῦσσες, τό νησί τῆς ναυτωσύνης. Ἐντός τοῦ Μητροπολιτικοῦ Ναοῦ ἀνεγνώσθησαν μηνύματα τοῦ Πρωθυπουργοῦ Ἀντώνη Σαμαρᾶ, τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἱερωνύμου καί τοῦ Ἀρχηγοῦ ΓΕΕΘΑ, Στρατηγοῦ Μιχαήλ Κωσταράκου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου